BAYDARLI BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI ==> BAYDARLI BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI              Baydarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.   Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı 1 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ GİH 10 - 12 2 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak Kadın/Erkek P94 65   BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:     İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS ’na girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmamak,     3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında; İş Talep Formu Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden http://www.tokatbaydarli.bel.tr adresinden temin edilecektir. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),   BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte, 01.05.2020 tarihinden itibaren 05.05.2020 günü saat 17:00 ‘a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Adaylar başvuru belgelerini; - Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.tokatbaydarli.bel.tr/ internet adresine, - Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yükseliş Mahallesi Belediye Sokak No: 3 Baydarlı Kasabası Reşadiye Tokat adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.     5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır, Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 11.05.2020 tarihinde http://www.tokatbaydarli.bel.tr/ internet sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecektir, Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ posta ile gönderilecektir, Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.   6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:        Baydarlı Belediyesi Meclis Salonunda; Memur alımı için 15/05/2020 Günü saat 10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.        Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Sınav Konuları: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile         Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.   7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:  Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.          Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.          Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.          Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.          Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.          Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.     İlan Olunur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Baydarlı Belediye Başkanlığı                                KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DUYURU...! ==> İçişleri Bakanlığının KORONA virüs tedbirleri kapsamında almış oldurğu kararlar gereği 65 yaş ve üstü kişilerin, 20 yaş ve altı kişilerin ve kronik hastalığı olan kişilerin sokağa çıkışlarına yasaklama getirilmiştir. Yasaklara uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanmaktadır.  Kendiniz, Sevdikleriniz ve Toplum için yasaklara uyulması önem arz etmektedir. *EVDE KAL HAYATTA KAL*                            Memur Alımı Sınav Başvurusu Sonuç Raporu ==>
Baydarlı Belediyesi Evlenme İşlemleri
 
Nikah
 
 
EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?
1- Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin ikametinin bulunduğu yerdeki Evlendirme Dairesine, (Evlendirme      Yönetmeliği gereği) çift birlikte yazılı veya sözlü olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
2- Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması halinde, (Evlendirme Yönetmeliği gereği) noterden onaylı özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.
3- Evlenecek çiftlerin, mesai günlerinde 08:30 – 16:30 saatleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir.
4- İzin Belgesi alacak çiftler müracaata beraber gelmek zorundadır. İzin belgesi  almak için en son müracaat saati 15:30 dur.
5- Müracaattan sonra belirlenen nikah tarihinde değişiklik yapmak isteyen çiftler, en geç nikah tarihinden 1 hafta öncesine kadar bildirim yapmaları gerekmektedir. 
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?
 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanları ve Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri (daha önceden boşanması olan kişinin nüfus cüzdanın boşanma gerçekleştikten sonra değiştirilerek, bekar yazılı nüfus cüzdanı olması gerekmektedir.) Fotoğraflı nüfus cüzdanlarının gösterilmesi zorunludur.
 • Nüfus Müdürlüğünden, Evlenme Ehliyet Belgesi (Çiftin Nüfus Müdürlüklerine birlikte başvurması gerekmektedir.) Alınan Evlenme Ehliyet Belgesinin Altı ay geçerlilik süresi vardır.
 • Bay ve Bayana ait dörder adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş ve biyometrik olmayan normal vesikalık fotoğraf olması gerekmektedir.)
 • Bay ve Bayana ait sağlık raporları (Yönetmeliğe uygun şekilde, Aile Hekimlerinden veya sağlık ocaklarından alınan sağlık raporları) Fotoğrafın üzeri Hekim tarafından imzalı ve onaylı olması gerekmektedir.                                          (Sağlık raporunun süresi 180 günü geçmeyecek.)
 • (Talasemi) Akdeniz Anemi Testi (Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezinde yapılacak olan talasemi testi için çift birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.)
 • 65 yaş ve üstü evliliklerde, Devlet hastanesinden Heyet raporu alınması gerekmektedir.
 
 • Evlenme Yaşı Küçük Olan Başvurularda
 • 16 yaşını doldurmuş bay veya bayan ancak Mahkeme kararıyla; 17 yaşını doldurmuş olup, ancak 18 yaşını doldurmamış bay veya bayanlar ise yasal temsilcilerinin (anne ve baba) izni ile evlenebilir.                                                     
 • 17 yaşını dolduran bay veya bayan Anne ve Baba ile birlikte gelmek zorundadırlar. Birlikte gelemeyen anne ve baba için noterden muvafakatname getirmeleri gerekmektedir.                                                                                         
 • Velayet gerekli durumlarda velayet kimdeyse onunla birlikte gelinmesi gerekmektedir.                                                

       Boşanmış ve dul olan Bayanlar

 • Nüfus cüzdanlarını yenilemeleri gerekmektedir.
- Bayanların boşanma veya eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 300 günlük iddet müddet süresini doldurmadan evlenemezler.
Ancak evlenmek isteyenlerin, Aile Mahkemelerinden T. M. K. 132. Madde ve Evlendirme Yönetmeliğinin 15/C maddesi gereğince evlenme iddet yasağını kaldırmaları gerekmektedir.
 
      Çiftlerin Birlikte Gelememeleri Durumunda
 • Vekaletname (Evlenecek çiftlerin beraber gelememeleri durumunda)

- Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması halinde, (Evlendirme Yönetmeliği gereği) noterden onaylı özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

-Evlenme Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri olmalı ve bilgiler eşleşmelidir.

-Sürücü belgesi ve pasaport dökümü bilgileri kabul edilmemektedir.

*Örnek vekaletnameyi görüntülemek için tıklayınız. 

      

YABANCI UYRUKLU OLANLAR İÇİN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

 

1-Bekarlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) (Apostilli veya çokdilli olması gerekmektedir.)

2- Doğum Belgesi (Apostilli veya çokdilli olması gerekmektedir.)

3- Pasaport  (Pasaportun tercümesi yapılarak,  noterden onaylatılması gerekmektedir.)   (Süresi geçen pasaporta işlem yapılamaz.)

4- Bay ve Bayana ait sağlık raporları (Yönetmeliğe uygun şekilde, Aile Hekimlerinden veya sağlık ocaklarından alınan sağlık raporları fotoğraflı olup, fotoğrafın üzeri Hekim tarafından imzalı ve onaylı olması gerekmektedir.)

5-Boşanma var ise apostilli boşanma belgesi (tercümesi yapılarak,  noterden onaylatılması gerekmektedir)

6-Bay ve Bayana ait dörder adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş ve biyometrik olmayan normal vesikalık fotoğraf olması gerekmektedir.)

7- Akdeniz Anemi Testi (Talasemi) (Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezinde yapılacak olan talasemi testi için çift birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.)

8- Türkçe bilmeyen yabancıların nikahları için nikah esnasında, Yeminli Tercüman bulundurulması zorunludur. 

 

KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?
1- Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez. (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
2- Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
3- Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
4- Evlilik sona ermiş ise kadın, evliliğin yasal olarak sona ermesinden itibaren, 300 günü doldurmadan evlenemez.(Ancak, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır.)
5- Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulundan heyet raporu sunulmaz ise evlenemezler.
6- Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler. 
 
BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?
(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. Maddesidir), Belediye Evlendirme Memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.
 
EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?
Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak, verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.
 
EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru tarafından eşlere bir aile cüzdanı verilir.  

 • Özel Vekalet Name
 • İddet Müddeti Hesaplama

   ÜLKEMİZDE, EVLİLİK İŞLEMLERİ TÜRK MEDENİ KANUNU ve EVLENDİRME YÖNETMELİĞİNE göre yapılmaktadır.. 

 

Bayram ÇAKMAK

Evlendirme Memuru